top of page

Integritetspolicy för den ideella organisationen Awesome People 

 

Varför ska jag läsa denna policy? 

Denna policy beskriver hur vi på Awesome People samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. 

 

Vilken information samlar ni in om mig? 

För att vi på Awesome People ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. 

 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel utbildningar, nätverksträffar, workshops m.m.), kommunicera med medlemmarna (inbjudningar till aktiviteter m.m.). 

 

När du anmäler dig eller gör en intresseanmälan till våra workshops och utbildningar samlar vi in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga vis. Detta inkluderar: 

• e-postadress, 

• namn, 

• telefonnummer, 

• arbetsplats, 

• eventuella kostönskemål. 

 

Vår förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

• föreningsadministration, 

• sammanställning av statistik och uppföljning, 

• utbildningar arrangerade av föreningen, 

• kontakt med medlem, 

• besök på vår hemsida, 

• publicering av material på hemsida och sociala medier.


 

Hur kommer ni att använda min information? 

Vi kommer att använda informationen för att: 

1. Använda i vårt medlemsregister

2. Maila ut information om t ex utbildningar, nätverksträffar, med mera. 

3. Skicka sms / ringa / skypa / maila vid grupphandledning och enskild handledning. 

4. Se till att dina kommentarer och bilder på hemsidan är synliga (om du godkänt detta). 


 

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande). Fullgörande av tjänsteavtalet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna erbjuda Dig tjänsten. 

 

Om webbenkäterna BPIT Våra webbenkäter för skol- och barnsjuksköterskor samlar inte in identifierbara personuppgifter. När en skol- eller barnsjuksköterska lägger in en klient (ett barn eller ungdom) generar systemet istället ett slumpmässigt nummer. Skol- eller barnsjuksköterskan skriver alltså aldrig in några namn eller personnummer på klienter på vår hemsida utan sparar bara det nummer hon har fått. 

 

Insamling av statistik 

När du besöker vår webbplats kan information samlas in som möjliggör statistiska analyser av surfbeteenden hos våra besökare i grupp. Detta sker med hjälp av verktyget Google Analytics som använder cookies som låter oss analysera surfdata. Dessa surfdata anonymiseras när de samlas in så att inget IP-nummer som kan identifiera dig personligen sparas. Med andra ord så kommer vi inte att se någon enskild besökares beteende på hemsidan och inga IP-nummer eller annan personlig data sparas. Se mer i Googles sekretesspolicy: http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/ 

 

Mer om användning av Cookies Läs mer här om hur vi använder cookies på webbplatsen. 

 

Hur länge sparas min information? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis av om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår så kommer uppgifterna att raderas.Information som vi använder för nyhetsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

 

Med vilka delar ni min information? 

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post. 

 

Var sparas min information? Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen. 

 

Vilka är mina rättigheter? 

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. 

 

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. 

 

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. 

 

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller 

 

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. 

 

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. 

 

Hur kan jag använda mina rättigheter? 

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar av denna policy 

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera den senaste versionen på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 2021-03-01. 

 

Hur du kan kontakta oss 

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: 

 

contact@awesomepeople.se

Awesome People

Visthusgatan 6

70226 Örebro

Privacy policy for the non-profit organization Awesome People

 

Why should I read this policy?

This policy describes how we at Awesome People collect, use and protect your personal information.

 

What information do you collect about me?

In order for us at Awesome People to be able to run our business, personal data is processed for various purposes linked to the business.

 

The association processes personal data to administer ongoing association activities (for example, trainings, network meetings, workshops, etc.), communicate with members (invitations to activities, etc.).

 

When you register or register an interest in our workshops and trainings, we collect information that helps us to provide our services in the best possible way. This includes:

• e-mail address,

• name,

• telephone number,

• workplace,

• any dietary requirements.

 

Our association is responsible for the processing of personal data that takes place at:

• association administration,

• compilation of statistics and follow-up,

• trainings arranged by the association,

• contact with a member,

• visit our website,

• publication of material on the website and social media.

 


How will you use my information?

We will use the information to:

Use in our member register

2. Email out information about, for example, trainings, network meetings, and more.

3. Send sms / call / skype / email for group tutoring and individual tutoring.

4. Make sure that your comments and pictures on the website are visible (if you have approved this).

 

 

 


What is the legal basis for the treatment?

Legitimate interest (balancing of interests) and the provisions of the Marketing Act on consent or established customer relationship). Fulfillment of the service agreement. We need your personal information to be able to offer you the service.

 

About the BPIT online surveys Our online surveys for school and pediatric nurses do not collect identifiable personal information. When a school or child nurse enters a client (a child or adolescent), the system instead generates a random number. The school or pediatric nurse thus never enters any names or social security numbers of clients on our website, but only saves the number she has received.

 

Collection of statistics

When you visit our website, information can be collected that enables statistical analyzes of surfing behavior of our visitors in groups. This is done with the help of the tool Google Analytics which uses cookies that allow us to analyze surf data. This surf data is anonymized when it is collected so that no IP number that can identify you personally is saved. In other words, we will not see any individual visitor's behavior on the website and no IP numbers or other personal data will be saved. See more in Google's privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

More about the use of cookies Read more here about how we use cookies on the website.

 

How long is my information stored?

The association will carry out an annual assessment of whether the purpose of the processing of personal data remains. If the purposes of the processing of personal data do not remain, the data will be deleted. Information that we use for news distribution or marketing will be retained until the time you choose to unsubscribe from it.

 

With whom do you share my information?

Your personal data may be handled by personnel in Sweden, no third party has access to your personal data as long as the law does not require us to share it. We have procedures in place to ensure that your personal data is handled safely and securely in accordance with current legislation. You can get more information by contacting us by e-mail.

 

Where is my information stored? Your information is stored in data centers within the European Union. For technical reasons, our subcontractors may need to move information to other countries outside the EU. If this happens, use appropriate protection measures and standardized data protection regulations approved by the European Commission.

 

 

 

What are my rights?

Right to information: You can request a copy of the personal information we have about you.

 

Right to correction: We want to ensure that your information is up to date and correct. You can request that your information be corrected or deleted if you believe it is incorrect.

 

Right to delete: You can request that we delete your personal information. We may not delete information that the law requires us to retain.

 

Data portability: You can ask us to move your personal data from our IT environment to someone else, either another company or to you. This does not apply to information that the law requires us to retain

Withdraw consent: You can withdraw your consent to share your information or to receive marketing / mailings at any time. Either by unsubscribing from the message or contacting us by email.

 

Complaints: You can submit a complaint to the Data Inspectorate if you believe that we process your personal data in violation of the Data Protection Ordinance.

 

How can I use my rights?

If you wish to exercise any of your rights, please contact us via email at the bottom of this policy. If you want to submit a complaint to the Data Inspectorate, you need to contact them.

 

Updates to this policy

We may update this policy and will then publish the latest version on this website. This policy was last updated on 2021-04-21.

 

How to contact us

If you have any questions regarding this policy or how we use your information, or your rights, you can contact us at the following address:

 

contact@awesomepeople.se

Awesome People

Visthusgatan 6

70226 Örebro

bottom of page